UAB Vilniaus prekyba turnover by countries

Lithuania

55.9 %

Latvia

23.3 %

Estonia

14.8 %

Bulgaria

3.3 %

Poland

2.7 %