UAB Vilniaus prekyba turnover by countries

Lithuania

45 %

Latvia

19 %

Estonia

13 %

Sweden

7 %

Bulgaria

3 %

Poland

13 %